NABÍDKA TEPELNÝCH ČERPADEL

UKÁZKY INSTALACÍ TEPELNÝCH ČERPADEL

PRINCIP TEPELNÝCH ČERPADEL

TEPELNÁ ČERPADLA

CO JE TEPELNÉ ČERPADLO?
Tepelné čerpadlo je vysoce efektivní zařízení pro získávání tepelné energie z obnovitelných přírodních zdrojů - vody, země, vzduchu.
DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL
  • výhody energetické - kompresorové tepelné čerpadlo poháněné elektřinou šetří průměrně 65 % elektřiny, která by byla ve srovnatelném případě spotřebována v elektricky vytápěném objektu
  • výhody ekologické - snížením spotřeby elektřiny se ve stejném poměru sníží spotřeba primárního paliva (uhlí) v uhelné elektrárně, a tím i emise z elektrárny
  • výhody ekonomické - uživatel tepelného čerpadla zaplatí za spotřebu elektřiny při stejné ceně jako u přímého elektrického vytápění v průměru o 65 % méně.
LEVNĚJŠÍ ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA
Speciální tarif D56 pro vytápění tepelným čerpadlem pro celý odběr domu (nízký tarif po dobu 22 hod./den).
Proto při posuzování výhodnosti pořízení tepelného čepadla je nutno porovnávat všechny náklady na energie v rodinném domě (vaření, světlo, ...).

PRINCIP FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelné čerpadlo funguje podle stejného principu jako chladnička.
STRUČNÝ POPIS PRINCIPU FUNKCE
  • V chladícím okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovní médium - chladivo, které cyklicky mění své skupenství.
  • Cirkulaci chladiva zajištuje kompresor.
  • Ve výparníku chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z okolního prostředí využitím skupenského tepla při odpařování.
  • Chladivo tak i při velmi nízkých teplotách přejde z kapalného do plynného stavu.
  • Chladivo v plynném stavu je nasáto kompresorem a stlačeno. Při zvýšení tlaku stoupne také jeho teplota.
  • Elektrická energie potřebná pro pohon kompresoru zvýší tepelný potenciál pracovního média.
  • To pak při průtoku kondenzátorem předá využitelné teplo do topného systému, ochladí se a zkapalní.
  • V expanzním ventilu se seškrtí na původní nižší tlak a celý cyklus se opakuje.
TOPNÝ FAKTOR
Poměr topného výkonu a elektrického příkonu vyjadřuje TOPNÝ FAKTOR tepelného čerpadla. Udává, kolikrát je větší získaný výkon (získaná energie) proti vynaloženému příkonu (vynaložené energii). Čím vyšší je teplota přírodního zdroje tepla a čím nižší je teplota média v topném systému, tím vyšší je topný faktor.

DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL

ZEMĚ/VODA

Tepelné čerpadlo využívá energii země pomocí zemního kolektoru nebo zemní sondy.
  • Zdroj tepla: země. Teplota země: -5 až +17°C blízko povrchu země (+8 až +12°C v cca 1,5 m hloubky)
  • K dispozici: celoročně
  • Možnost provozování: monovalentně, příp. monoenergeticky
  • Připojení: zemní tepelný výměník (trubky nebo sondy)
VODA/VODA

Tepelné čerpadlo získává energii ze spodní vody, když je k dispozici v dostatečném množství a kvalitě.
  • Zdroj tepla: spodní voda. Teplota vody: +7 až +12°C
  • K dispozici: celoročně
  • Možnost provozování: monovalentně při dostatečné kvalitě a množství spodní vody, příp. monoenergeticky
  • Předpoklady: povolení příslušného vodohospodářského orgánu, analýza vody, 2 studny, studnové čerpadlo, zemní práce
  • Instalace: v nezámrzném prostředí
VZDUCH/VODA

Tepelné čerpadlo využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Přičemž při teplotě -20°C získáváte ještě tepelnou energii pro vytápění.
  • Zdroj tepla: vzduch.
  • K dispozici: bez omezení do -20°C
  • Možnost provozování: monovalentně, bivalentně, příp. monoenergeticky
  • Předpoklady při venkovní instalaci: - na místních podmínkách
  • Předpoklady při vnitřní instalaci: - vzduchové kanály nebo vzduchové hadice, stavební práce

NABÍDKA TEPELNÝCH ČERPADEL

UKÁZKY INSTALACÍ TEPELNÝCH ČERPADEL

AKČNÍ NABÍDKA - NOVINKYMARUKO s.r.o., Chrustenice 26, 267 12 Loděnice, Česká republika, Tel./Fax:(+420) 311 672195
E-mail:  Maruko info@maruko.cz